Informatie - Jaaroverzicht 2001

De winterperiode is een rustige episode voor de gildenbroeders en gildenzusters. De Statiedag is dan ook telkens een mooi moment om elkaar weer te zien en te spreken. Zaterdag 27 januari is om 10.00 uur de gildenmis. Het slechte weer laat een vendelhulde op het plein voor de kerk niet toe. In 't Oude Nest is het programma iets anders dan gebruikelijk. De koffietafel is pas aan het slot van de ochtend. Jan Massuger biedt zijn koningsschild aan. Vervolgens ontvangt Gerard Massuger van het gilde een zilveren schildje voor zijn 40-jarig lidmaatschap. Een afvaardiging van Gildekring Maasland is aanwezig om de jubilaris ook te huldigen. Kringhoofdman Jack Goudsmits speldt hem de Kringonderscheiding in Zilver op vanwege zijn jarenlange inzet voor het gilde. Tot slot treedt Wim Knevel terug als hoofdman van het gilde. Omdat er nog geen opvolger is wordt koning Jan Massuger statutair waarnemend hoofdman. Zijn eerste officiële daad is de benoeming van de inmiddels oud-hoofdman tot ouderling in het bestuur. Het avondprogramma is in Party-boerderij De Schaapjes te Haaren. Om ongeveer een uur in de nacht gaat eenieder moe maar voldaan huiswaarts.

De schutters hebben de eerste wedstrijden voor de onderlinge competitie er al weer opzitten, als op 2de Paasdag 16 april het gezellig druk wordt op het gildenterrein. Ondanks het regenachtige weer zijn er toch bijna veertig mensen aanwezig bij de paasverschieting. Een 35-tal schutters schieten de pijlen op het geluksblazoen en de gelukswip. Aan het eind van de middag worden de zes haantjes en 200 eieren aan de gelukkigen uitgereikt.

Op 4 mei worden de oorlogsdoden herdacht. Op die vrijdagavond krijgt de Nationale Dodenherdenking gestalte in een goed bezochte bijeenkomst in de Joanneskerk en een stille tocht naar het Bevrijdingsmonument. Een zeer goede vertegenwoordiging van de vijf Oisterwijkse gilden wonen de herdenking bij.

Bijna 300 vendeliers hebben zich aangemeld om op zaterdag 5 mei in Berlicum het wereldrecord vendelzwaaien te breken. Nooit eerder kwamen in ons land zoveel vendeliers bijeen om het 'vendelgebed' te draaien. Het is een prachtig, kleurrijk en gildenwaardig schouwspel. Ook van ons gilde reizen verschillende vendelzwaaiers af naar sport-park De Brand waar De Hoge Schuts haar 75-jarig jubileum viert. Joris Goudsmits, Teun Schoones en Jack Goudsmits staan mede garant voor een machtig spektakel van schitterende vendels.

Samen met afvaardigingen van de Moergestelse gilden Sint Catharina en Sint Joris bezoeken wij op zaterdagavond 19 mei de Sint Jan in 's-Hertogenbosch. Verschillende partners van de gildebroeders reizen mee. Zo ontstaat een mooie groep van veertig mensen. Het is ontzettend jammer te moeten vaststellen dat ons eigen gilde maar met negen gekostumeerde leden aanwezig is. Overigens smaakte na afloop de koffie met een chocoladebol voortreffelijk.

De verschieting om de Adriaan van de Wielbeker is op 10 juni in Haaren. Het Sint-Ambrosiusgilde uit Loon op Zand wint de wedstrijd en mag de wisselbeker een jaar laten pronken in hun gildenhuis. Onze 14-jarige gildebroeder Jop Bettonviel is de beste jeugdschutter.

Acht Midden-Brabantse schuttersgilden verzamelen op zondag 24 juni onder de kerktoren van Diessen voor de jaarlijkse Regio-wip-verschieting. Meer dan 70 handboogschutters strijden op de gildenwei voor de individuele en viertallen prijzen. Onder ideale weersomstandigheden behaalt ons viertal een gedeelde 2de plaats. Omdat Jo Scholtze zijn laatste schot op de ruim 12 meter hoge schutsboom op een haar na mist, moet ook hij genoegen nemen met een tweede prijs. Het meest succesvol zijn de zes enthousiaste jeugdschutters van het gilde. Teun Schoones, 14 jaar, wint in zijn categorie de 1ste prijs en de 13-jarige Michiel Swaans een prachtige 2de prijs.

Een week later gaat het schutterssucces verder. Tijdens het grote gildefeest van Gildekring Maasland op 1 juli in Vorstenbosch, is Teun Schoones weer de beste jeugdschutter met de handboog. De hoofdman van de gildenkring, onze gildenbroeder Jack Goudsmits, kan hem op het eind van de dag een mooi zilveren schildje overhandigen als eerste prijs. Op dit gildenfeest met meer dan 1200 gildenleden staat Jack zelf ook onder de boom voor 'zijn' gilde. Na een late, spannende kampronde behaalt hij voor het eerst tijdens zijn ruim dertigjarig gildenlidmaatschap de "1ste prijs personeel".

Kermiszondag 15 juli komt het gilde op het eigen gildenterrein in het Lindepark bij elkaar voor een onderlinge verschieting. Alle leden met hun partners en kinderen schieten op een Donald Duck-figuur. Een gezamenlijke lunch is een heerlijke onderbreking van die dag. Aansluitend is er een korte vakantiestop en neemt het gilde medio augustus de activiteiten weer op.

Zaterdagmiddag 25 augustus reizen de leden af naar het Moergestelse Sint-Catharinagilde. Dit jaar is de inzet voor het winnen van de 'Oisterwijkbokaal' een verschieting met de kruisboog tussen de vijf gilden uit de gemeente. Helaas, ons gilde eindigt als laatste. Het is jammer dat de organisatie niet vlekkeloos verloopt. Jack Goudsmits wint in ons gilde de personeelsprijs.

Een prachtige herfstdag vormt het decor rondom de sluiting van het schietseizoen. Op die zonnige zondag 7 oktober zoeken de competitieschutters eerst hun fortuin op een geluksblazoen. Daarna nemen bijna dertig mensen deel aan de verschieting op de wip. Elko Bettonviel is de beste jeugdschutter op de wip van het afgelopen seizoen; 45 treffers. Teun Schoones is (naar verhouding) de beste wipschutter bij de 'groten' met 73 treffers. Wim Knevel heeft het beste gemiddelde geschoten op het blazoen. Tijdens alle 17 wedstrijden heeft hij het vooraf bepaald gemiddelde gehaald. Hij schenkt zijn prijs echter aan de beste jeugdschutter op de baan en dat is Michiel Swaans met 14 punten. Jack Goudsmits tenslotte heeft de meeste 'zevens' geschoten; totaal 70.

Woensdag 17 oktober gaan verschillende leden schieten bij het Sint-Sebastiaan en Barbaragilde in Moergestel. Dat moeten we toch vaker doen is de mening van iedereen. Omdat in het begin van het jaar in Oisterwijk niet is geschoten om de wisselbeker, wordt dat nu ook niet gedaan. Volgende jaar zeker niet vergeten!

Het past er precies in. Veel gildenleden met hun partners en andere familieleden, verschillende kleinkinderen en Sint Nicolaas met zijn vier Pieten. Allemaal in het knusse gildenlokaal. Zondag 25 november is het bijzonder gezellig als de goedheiligman een bezoek brengt aan het gilde.

Leden

Mochten wij in 2000 Teun Schoones verwelkomen als nieuw lid, dit jaar melden zich drie nieuwe jeugdleden aan. Michiel Swaans, 13 jaar, en de broers Jop en Elko Bettonviel, respectievelijk 14 en 11 jaar.

Het mag een historische beslissing genoemd worden. Tijdens de leden-vergadering van 15 maart zijn de gildenbroeders unaniem. Vrouwen kunnen voortaan volwaardig lid worden van het gilde. Annie van Bladel en Rietje Schilders-Jansen, die reeds vele jaren zijn aangesloten bij het gilde, wensen van dat recht gebruik te maken en krijgen tijdens de ledenvergadering van 4 november alle rechten en plichten. Mevrouw Annie v/d Besselaar-v/d Laak wordt tijdens deze ver-gadering als nieuw lid opgenomen.

Onze gildenbroeder, oud-koning, Jan Pollaerts overlijdt op zaterdag 17 november. Hij is 78 jaar geworden. Tijdens een eenvoudige kerkdienst in de Levenskerk op donderdag 22 november, nemen wij samen met familie en bekenden afscheid van hem. Aansluitend is de crematieplechtigheid in Vlijmen.

Vergaderingen

Het bestuur vergadert op woensdag 14 maart en maandag 22 oktober. De leden vergaderen op zondag 25 maart en zondag 4 november.

Buiten het gilde

Marinus Adams (53), lid van het Sint-Hubertusgilde in Berkel-Enschot, overlijdt op 15 februari 2001. Ouderling Wim Knevel en vaandrig Jan Goudsmits vertegen-woordigen ons gilde tijdens de begrafenis op 20 februari. Zij wonen ook de uitvaart bij van Ties Wolfs op dinsdag 23 oktober bij hetzelfde gilde.

De hoofdman van het gilde Sint Joris en Sint Sebastiaan in Heukelom, Paul Dewez (62), overlijdt na een kort ziekbed op 23 februari. Ook hier zijn de vaandrig en ouderling aanwezig tijdens de herdenkingsdienst en de crematie op woensdag 28 februari.

Op 13 mei is het koningschieten in Heukelom. Wim Knevel en Jan Goudsmits bezoeken het gilde en zien hoe onder een strakblauwe hemel Harrie Schellekens koning wordt.

De Moergestelse kermismaandag, 2 juli, staat voor het plaatselijke Sint-Catharinagilde in het teken van het koningschieten. Wim Knevel en Jan Goudsmits vertegenwoordigen ons gilde en zijn getuige dat Frans Becx voor de tweede keer achter elkaar koning wordt.

Overige activiteiten

Woensdag 3 januari gaan de koning, secretaris en vaandrig naar het gemeentehuis om de beste nieuwjaars-groeten namens het gilde uit te wisselen en te ontvangen.

Alle kinderen van basisschool Den Akker sluiten de periode tot aan de herfstvakantie af met een 'school-jaarfeest'. Ieder jaar proberen de docenten een leuke dag te organiseren rondom een bepaald thema. Dit jaar hobby's en wat de mensen zoal meer doen in hun vrije tijd. Vrijdag 12 oktober verzorgen Jan Massuger, Wim Knevel en Jan en Jack Goudsmits een voor de kinderen onvergetelijke dag waarbij van alles wordt verteld en getoond over het gilde in het algemeen en ons gilde in het bijzonder. De mobiele boom staat in het naast de school gelegen park. De kinderen mogen uiteraard schieten. De dag wordt met de nodige hilariteit afgesloten als de leerkrachten aan de kinderen laten zien dat zij dus niét kunnen handboogschieten.

Vrijwel alle ruim tweehonderd schuttersgilden in de provincie Noord-Brabant zijn afgevaardigd naar de Hoofdliedendag, op zaterdag 13 oktober in 's-Hertogenbosch. Ons gilde wordt vertegenwoordigd door koning Jan Massuger. Jack Goudsmits is er tevens in zijn hoedanigheid van federatiebestuurder en hoofdman van gildenkring Maasland. Tijdens deze dag is onder andere de website van de schuttersgilden 'de lucht in gegaan'.

Het theatergezelschap Drie Ons in Tilburg poogt op zondag 9 december de Brabantse cultuur op een geheel eigen wijze onder de aandacht te brengen. De tamboers Jan Massuger en Thomas Goudsmits samen met de vendeliers Gerard Massuger en Jack Goudsmits presenteren tijdens het programma een stukje traditie en dragen zo bij aan een dwarsdoorsnede van de veelzijdige Brabantse cultuur.

Tot slot

Het terrein naast ons domein in het Lindepark ondergaat vanaf juli een complete metamorfose. De gemeente gaat een parkeerplaats voor omwonenden/'vergunninghouders' aanleggen. Eén dag spoot de waterleiding als een fontein en tot twee keer toe is de elektriciteitskabel stuk getrokken. Reden waarom energieleverancier Essent voorlopig geen nieuwe aansluiting maakt. Een bewoner aan de Burg. Verwielstraat - de postbode - biedt aan dat wij voorlopig een verlengsnoer bij hem kunnen aansluiten. Het is op die wijze 'te doen'. Maar..., inmiddels komt een intensieve verontreiniging aan het licht die tot gevolg heeft dat het werk compleet stil wordt gelegd. De provincie neemt vanaf dat moment de regie over. Ook het gildenterrein schijnt vervuild te zijn. Een mededeling die voor de gildenleden niet geheel onverwacht komt. Voorlopig moeten we de plannen voor de jeu de boulesbaan in de ijskast zetten. En juist op dát moment zijn er afspraken gemaakt met een aannemer om het grondwerk te doen. Deze is dan ook onmiddellijk op de hoogte gebracht.

Minder leuk is de ervaring als, ondanks uitdrukkelijke waarschuwingen van onze technische man aan de betrokken gemeenteambtenaren, de waterleiding die open over het terrein ligt niet wordt afgesloten voor de komende vorstperiode. Een grote vijver met veel kubieke meters zuiver drinkwater is het gevolg. Een en ander wil zeggen dat het gildenterrein momenteel niet beschikt over water en stroom. Het bestuur doet er alles aan om deze problematiek voor aanvang van het nieuwe seizoen op te lossen. In de tussenliggende periode kunnen de jeugdschutters terecht bij het Moergestelse gilde Sint Sebastiaan en Barbara, maar het eigen verenigingslokaal is uiteindelijk toch het meest ideale.

Ruim drie decennia ben ik nu actief binnen de schuttersgilden. Eerst heel klein in het eigen gilde, later in een wat groter geheel. Nu, zo ongeveer vijfendertig jaar verder, kan ik mij geen ander stukje cultuur voorstellen die al zoveel jaren, zelfs honderden jaren, in beweging is. Er bestaat weer volop belangstelling voor de gilden. Wij moeten proberen om dat potentieel effectief om te zetten in nieuwe aanwas. Jack Goudsmits, secretaris.