Informatie - Ontwaken 27 mei 1951

Onderstaande tekst is letterlijk overgenomen uit het handgeschreven notulenboek

Oisterwijk 27 mei 1951

Hotel de Gouden Leeuw

Welk een schoon ideaal en gedurfd initiatief, staat ons deze zomersche dag te wachten! Deze bijeenkomst, bedoeld om een reeds 40 jaar slapend Gilde te doen ontwaken, dit toch was de reden van deze samenkomst.
Bedoelde Gilde ,,Sint Sebastiaan'' sluimerde reeds langen tijd ongestoord tot voor enige jaren, de slapende zich eens onrustig bewoog. De bewerkers van deze onrust, slaagde er echter niet in een zo diepe slaper te doen ontwaken, wij allen weten het, de slaper stond niet op. Nog niet tenminste, maar vandaag was het geweld zo hevig dat hij ontwaken moest. Sint Sebastiaan is wakker en wij zijn uitverkoren hem fris en monter te doen worden.
Erkentelijkheid en dankbaarheid, zijn wij verschuldigd aan J. Willems Heusdenschebaan 90, die gedurende 40 jaar de attributen en bescheiden bewaarde en er zorg voor droeg, om het nog eens te kunnen bewerkstelligen, dat deze gilde weer eens in nieuwe bloei, zich mocht gaan verheugen. Hierbij voldeed J. Willems aan een ereplicht jegens zijn vader, die tot dusver de laatste hoofdman van Sint Sebastiaan was. Laten wij een zo'n groot vertrouwen niet beschamen en leef daadwerkelijk mede om deze Gilde weer luister bij te zetten. Alle hier aanwezig, zijn reeds lid ener Gilde geweest en hebben onze sporen op dit gebied reeds verdiend. Wij allen willen dan ook, historie folkooren en traditie doen herleven en bestendigen, dit op een gezonde basis en Oisterwijk een tweede gilde te schenken. Deze tweede Gilde kan voor Oisterwijk veel betekenis hebben. Immers het komt het culturele peil van Oisterwijk opvoeren, daarnaast kan het de ingezetenen en vreemdelingen, zin verschaffen, omtrent al het schone uit oude tijden, wat zo vergeten en zo verwaarloosd is. Derdens kan het Oisterwijk ver buiten zijn grenzen bekend maken, om al dat gene, wat een goede Gilde kan bieden Om dan nog niet te spreken, over het plezier en voldoening voor ons zelf, omtrent opbouw en uitbouw van Onzer Gilde.
Vele vragen werden gesteld en beantwoord, vele vragen rezen die nog beantwoord moeten worden. Doch dat deze besprekingen vruchtdragend waren, bewijst wel dit feit dat alle aanwezigen zich opgaven en als lid toetraden en er trots op gingen, tot de Gilde ,,Sint Sebastiaan'', te kunnen toetreden.
De ledenlijst zag er aphabetisch dan zo uit:
Chr. de Bakker     Boxtelschebaan I
Frans de Bakker     Harenscheweg 25
Piet de Bakker     Boxtelschebaan 88a
Wim de Bakker     Nic v Esschstraat 50
L. van Esch     Nic v Esschstraat 4
A Harends     Hotel de Nederlander
J. Hopmans     Stationstraat 15
Frans Knevel     Kerkstraat 73
B Knevel     Burgemeester Canterslaan 83
Chr Knevel     Idem
Camiel Knevel     Idem
Wim Knevel     Idem
Gust Knevel     Idem
Jan Knevel     Idem
W vd Laak     Heusdenschebaan 62
Jac Massuger     Idem 19
A vd Oetelaar     Burgemeester Canterslaan 46
A van Roesel     Maaslandstraat 11
H van Roesel     Burgemeester Canterslaan 81
W Roozen     Burgemeester v Bekhovenstraat 21
L Samulski     Kerkstraat 86
M Scholtze     Past v Beugenstraat 16
M Snoeren     Boxtelschebaan 104a
Jan Willems     Heusdenschebaan 90
Jo Willems Jr     Idem

Na aldus de ledenlijst te hebben samengesteld, werd door de initiatiefnemers aan Jan Willems voornoemd, het hoofdmanschap aangeboden, waarvoor deze op bescheide wijze voor bedankte, hiervoor zijn motieven aanvoerend. Wel stelde hij het op prijs, als het gevonden kon worden, als Ouderling zijn leven lang als bestuurder te kunnen zitting hebben, om zodoende te kunnen waken, wat hij reeds zolang bewaakt had. Dit werd door alle leden eenparig als zijn goed recht geacsepteerd. Vervolgens werd het bestuur gekozen te weten:
Hoofdman: B Knevel: Secretaris, W de Bakker: Koning J. Hopmans: Vaandrig: Jac Massuger: Standaardrijder: W vd Laak: Dekens L. Samulski en M Scholtze 2e Ouderling W Roozen (1e Ouderling was al gekozen nl. Jan Willems)

Staande ter vergadering werd reeds onmiddelijk een gezonde finantiele basis gelegd, en uit eigen kring kwam een bedrag van fl 106,- bijeen. Jos Hopmans schonk hierbij nog de zijde voor de vendels, Bravo: W de Bakker en J Willems namen de vendelstokken voor hun rekening en H v Roesel zou de Gildetrom in orde maken, terwijl andere leden hun hulpvaardigheid andersinds betoonden voor de opbouw onzer Gilde. Lang en breed werden verschillende punten onder handen genomen, dit om uiteindelijk op een meest verantwoordde en brede basis de grondslag te leggen, van deze jonge loot aan oude stam. Om alle personen en onderwerpen te citeren, is ondoenlijk, het voornaamste is, dat alle aanwezige personen zich eenparig aaneensloten, om met hand en tand datgene te bewerkstelligen, wat het Gildewezen en Gilde Sint Sebastiaan in het bizonder, tot ere kan strekken:
En zodoende kon de nieuwe hoofdman B Knevel, omstreeks 13.30 uur, deze vruchtbare vergadering sluiten en gingen alle met goede moed en een uitstekende stemming huiswaarts.
Leden van Sint Bastiaan Blijf Promt varen

B Knevel          WJ de Bakker
hoofdman      secretaris